REGULAMIN SERWISU SPRZEDAWCY.PL

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsze Zasady Współpracy określają prawa i obowiązki Serwisu i Klienta dotyczące korzystania z usług Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2011 roku i jest integralną częścią Serwisu, korzystanie z usług i zasobów Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Serwis – Portal www.sprzedawcy.pl będący własnością firmy Stylus Wojciech Miśtura z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 96, NIP 651-141-76-90.
 2. Użytkownik – Osoba fizyczna, Osoba Prawna lub inna jednostka organizacyjna korzystająca z serwisu, zwana zamiennie Klientem.
 3. Ogłoszenie Rekrutacyjne – Usługa publikacji w sieci własnej i partnerskich ogłoszenia rekrutacyjnego zawierające informacje przekazane przez klientów serwisu.
 4. Usługa Rekrutacyjna – kompleksowe przeprowadzenie rekrutacji na wskazane przez Klienta stanowisko według jego wymagań opisanych w stosownym porozumieniu z Serwisem.
 5. Usługa Coachingu – przeprowadzenie Sesji Coachingowych wg wskazanych przez Klienta wymagań opisanych w stosownym porozumieniu z Serwisem.
 6. Usługa Zarządzania Bazą danych – udostępnienie dostępu do danych kontaktowych Użytkowników Serwisu, którzy wyrazili na to zgodę.
 7. Usługa Reklamy – publikowanie dostarczonych przez klienta multimedialnych materiałów reklamowych w umownie ustalonych miejscach w określonym czasie i wg odrębnie ustalonych warunków.
 8. Profil Pracodawcy – wprowadzenie i prezentowanie na łamach serwisu informacji dostarczonych przez Klienta tj. Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorstwo, składających się z prezentacji firmy Klienta, jego danych kontaktowych, profilu działalności i innych informacji udostępnianych w serwisie. 
 9. Profil Pracownika – wprowadzenie i prezentowanie na łamach serwisu informacji dostarczonych przez Klienta tj. osobę fizyczną, składających się z prezentacji własnego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, zdjęcia profilowego oraz danych kontaktowych, profilu działalności i innych informacji udostępnianą w serwisie.

III. UMOWA

 1. Umowa o świadczenie usług drogą internetową powstaje w momencie dokonania płatności przez Użytkownika za publikację ogłoszenia rekrutacyjnego, lub w przypadku usług Coachingowych, Rekrutacyjnych, Zarządzania Bazami Danych w momencie podpisania odpowiedniego porozumienia.
 2. Umowa o publikację ogłoszenia rekrutacyjnego zawierana jest na czas jego publikacji, łącznie z okresami dodatkowymi.
 3. Umowa na świadczenie usług Coachingowych, Rekrutacyjnych oraz Zarządzania Bazami Danych zawierana jest zgodnie z postanowieniami stron.
 4. Serwis może udostępniać i przekazywać otrzymane ogłoszenia swoim branżowym serwisom partnerskim, użytkownik wyraża zgodę na ich udostępnianie oraz bezpłatne wykorzystywanie przez serwis treści ogłoszenia, grafiki oraz logotypu przekazanego serwisowi. 
 5. W uzasadnionych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, dotyczy to szczególności sytuacji, w których Serwis może zostać narażony na straty finansowe bądź wizerunkowe. Przypadki takie będą komunikowane klientowi wraz ze stosownym wyjaśnieniem.

IV. OBOWIĄZKI STRON

 1. Serwis zobowiązany jest do publikacji ogłoszenia przekazanego przez Użytkownika za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Serwisowi kompletnej treści ogłoszenia i jeśli to niezbędne załączników graficznych i innych wg własnych wymagań w terminie co najmniej 1 dnia roboczego od planowanej daty publikacji ogłoszenia. 
 3. Serwis zobowiązany jest do publikacji usług w terminach nie przekraczających 1 dnia roboczego licząc od momentu otrzymania kompletu materiałów od Użytkownika.
 4. Serwis udostępnia Użytkownikowi indywidualne konto profilu użytkownika ułatwiające zarządzanie usługami serwisu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania swoich haseł użytkownika osobom nieupoważnionym lub mogącym wyrządzić szkodę i poinformowania Serwisu w ciągu 14dni w przypadku zmiany osoby dysponującej tymi informacjami.
 6. Serwis ma prawo udostępniać otrzymane przy rejestracji dane Klienta swoim kontrahentom a także używać ich w celach reklamowych. Prawo to nie obejmuje sytuacji, w której użytkownik zastrzegł prywatność danych w swoim profilu. 
 7. Serwis ma prawo do niewykonania usługi do momentu dostarczenia kompletnych danych, w przypadku zamieszczenia treści godzącej w wizerunek Serwisu lub łamania ogólnie przyjętych norm społecznych. Serwis ma prawo do skasowania/zmiany treści lub trwałego zablokowania możliwości dodawania ogłoszeń Klientowi naruszającemu ww normy bez ostrzeżenia.

V. PŁATNOŚCI

 1. Rejestracja, Publikacja Profili Użytkowników, przeglądanie treści, wysyłanie powiadomień do użytkowników są bezpłatnie
 2. Usługi publikacja Ogłoszeń Rekrutacyjnych, usługi reklamowe, rekrutacji i selekcji kandydatów, Coaching oraz pozostałe usługi są odpłatne zgodnie z ustaleniami stron.
 3. Umowa o publikację ogłoszenia rekrutacyjnego powstaje w momencie jej opłacenia tj wpłynięcia na konto Serwisu płatności z jej tytułu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obustronne ustalenia stron z zachowaniem ważności korespondencji elektronicznej.
 2. Serwis zastrzega, że nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działaniem, niedziałaniem bądź nienależytym działaniem Serwisu.
 3. Serwis dokłada wszelkich starań aby wszelkie spory rozwiązywać polubownie, zgłaszane zastrzeżenia uznawać bądź odnosić się do nich w czasie nieprzekraczającym 48godzin od daty dostarczenia.
 4. Ewentualne spory mogą być rozstrzygane przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Sąd właściwy dla siedziby Serwisu
 5. Strony zachowują prawo do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.